نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فروش انواع لوازم و تجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق

شماره : 1403-02

تاریخ ایجاد پست : 1403/3/29 07:54:39

مهلت دریافت سند : 1403/3/31

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1403/4/18

تاریخ پایان : 1403/3/30

فروش