سرمایشی-گرمایشی اداری
کد مطلب:  68
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

سرمايشي و گرمايشي:

⇐ امكان نصب وسايل بازيافت حرارتي مورد بررسي قرار گيرد.

⇐ احتمال استفاده از آب كندانسور به عنوان آب گرم بررسي گردد.

⇐ در و پنجره هاي محل كار به موقع و مرتب تعمير و درزگيري شوند.

⇐ امكان ذخيره سازي آب گرم در ساعات شب مورد بررسي قرار گيرد.

⇐ درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان در حد نياز كاهش داده شود.

⇐ در و پنجره هاي اضافي بسته نگهداشته شده و از باز كردن و بستن مكرر آنها جلوگيري شود.

⇐ عملكرد تجيزات سرمايشي و گرمايشي به موقع بررسي شده و مورد سرويس و تعمير قرار گيرند.

⇐ امكان استفاده از وسايل خنك كننده گازسوز بجاي وسايل خنك كننده برقي مورد بررسي قرار گيرد.

⇐ با توجه به فصل و شرايط محل و ساختمان، ترموستات وسايل سرمايشي و گرمايشي در حد نياز طبيعي، ثابت و غيرقابل

تغيير گردند.

⇐ سطح وسايل سرمايشي و گرمايشي اطاقها را تميز نگهداشته و در جهت سرويس به موقع لوله ها و اتصالات دستگاهها و جلوگيري از نشتي ها اقدام لازم به عمل آيد.

⇐ تاسيسات گرمايشي يا سرمايشي مركزي طوري تنظيم شوند كه در ساعات اوليه بامداد روشن شده و حداكثر يك ساعت بعد از خروج پرسنل و تعطيلي اداره خاموش شوند.

⇐ به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي دوجداره كردن پنجره ها بررسي و اجرا گردد.