خازن گذاری
کد مطلب:  65
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

 

خازن گذاري:

 

دستگاههايي مانند موتورهاي الكتريكي، اندوكسيوني و غيره علاوه بر مصرف انرژي اكتيو موجب مصرف انرژي راكتيو نيز مي گردند. ضريب قدرت ميزان مصرف راكتيو را نسبت به مصرف اكتيو نشان مي دهد و حداكثر مقدار آن در زماني كه مصرف راكتيو صفر باشد، برابر يك مي باشد. براساس تعرفه هاي موجود ضريب قدرت مجاز 0.9 تعيين شده است و مشتركيني كه ضريب قدرت كمتر از اين ميزان داشته باشند مشمول پرداخت جريمه متناسب با ضريب زير خواهند شد.

1- (ضريب قدرت/ 0.9 )= ضريب زيانمزاياي استفاده از خازن:

خازن گذاري نقش بسيار موثري در كاهش هزينه هاي برق رساني دارد. خازن با كاهش تقاضاي توان راكتيو از محل نصب تا مولد انرژي الكتريكي، جريان خط از محل نصب خازن تا تجهيزات توليد را كاهش داده، تلفات و بار خطوط و ترانسفورماتورها را كم مي كند.

نصب خازن مي تواند با آزاد سازي ظرفيت، قابليت ژنراتور و پست را براي بار اضافي، بسته به ميزان تصحيح نشدن ضريب قدرت سيستم، تا % 30 افزايش دهد. به عبارت ديگر خازن گذاري با اصلاح ضريب قدرت و نيز كاهش تلفات، موجب آزادسازي قابل ملاحظه ظرفيت شبكه و توليد مي شود.

بطور كلي از مزاياي خازن گذاري مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  • كاهش جريان خطوط و ترانسفورماتورها 
  • كاهش تلفات سيستم
  • افزايش ولتاژ مصرف كننده
  • افزايش ضريب قدرت
  • كاهش هزينه هاي انرژي مصرف كننده