الکتروموتورها
کد مطلب:  64
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

بهينه سازي مصرف برق در الكتروموتورها:

در صنايع عموما از موتورهاي القايي سه فاز پرقدرت استفاده مي شود و بازده اين موتورها با توجه به توان آنها عموما در محدوده90 -70 درصد است.

ماشينهاي الكتريكي به علت آلودگي محيط كار، وجود اصطكاك و عوامل محيطي مانند رطوبت و دما، فرسوده شده و به تعمير و نگهداري دائمي نياز دارند. عوامل ياد شده در بالا، افزون بر كاهش عمر مفيد و اطمينان بخشي كاركرد موتورها، بازده آنها را كاهش داده و اتلاف انرژي را به دنبال خواهد داشت. با استفاده از روش تعمير و نگهداري پيشگيرانه مي توان بازده موتورها را ثابت نگهداشت و نيز مديران واحدهاي صنعتي را در برنامه ريزي مجدد فرآيند توليد، كه يكي از روشهاي مديريت بار است، ياري نمود.

يكي ديگر از موارد مهم در خصوص موتورهاي الكتريكي عدم استفاده آنها در كم باري و بي باري است. مي بايد بررسي دقيقي صورت پذيرد تا در صورت امكان، موتورهاي با ظرفيت نامي بيش از نياز مصرف با موتورهاي متناسب با نياز، تعويض شوند. بديهي است اين عمل باعث بهبود راندمان و اصلاح ضريب توان سيستم مي شود.

انتخاب موتور با ظرفيتي بزرگتر از حد نياز نتايج زير را در بر دارد:

1- افزايش هزينه هاي كلي خريد موتور

2- افزايش هزينه هاي مربوط به حفاظت و كنترل

3- افزايش هزينه هاي كلي تجهيزات اصلاح كسينوس في

4- افزايش هزينه (مصرف) برق به دليل افزايش تلفات

از ديگر عوامل فرسودگي و كاهش بازده موتورهاي برق ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

1- آلودگي محيط كار موتور بر اثر گرد و غبار، رطوبت و بخار روغن

2- افزايش بيش از اندازه درجه حرارت محيط كار موتور

3- عدم روغنكاري منظم

4- روغنكاري بيش از اندازه (بر اثر نفوذ روغن به درون موتور و تماس با سيم پيچهاي آرميچر، عايقبندي نيز ممكن است آسيب ببيند)

5- روغنكاري كم (بكاربردن روغن كم باعث خوردگي بلبرينگها، تماس رتور و استاتور، افزايش دماي بلبرينگ و گيرپاژ كردن موتور مي شود)

6- اصطكاك ياتاقانها و اصطكاك هوا (به سبب گردش آرميچر)

توصيه هايي دررابطه با استفاده بهينه از موتورهاي برق:

1- انتخاب موتورهاي پربازده براي بهره برداري بلند مدت و متناسب با گشتاور مكانيكي مورد نياز

2- محل استقرار موتورها مي بايد به گونه اي باشد، كه گرماي حاصل از موتورها به آساني تهويه شود

3- بررسي مقدار توان راكتيو و در صورت نياز طراحي و نصب خازن مناسب در كنار مصرف كنندگان مجهز به موتور

4- بهتر است موتورها با بار نامي كار كنند و با برنامه ريزي مناسب از قطع و وصل بيش از حد آنها جلوگيري شود (خاموش بودن موتورها در ساعات غيرضروري)

5- نگهداري و تعميرات بموقع و بازديدهاي دوره اي به منظور حفظ بازده موتورها و تجهيزات

6- بررسي امكان استفاده از موتورهاي دور متغير بويژه براي پروانه ها و پمپها

7- به حداقل رساندن اصطكاك سيستم هاي مكانيكي متصل به موتورها

8- بررسي امكان استفاده از مورتورهاي پرمصرف درساعات غيرپيك مصرف برق شبكه

9- در صورت سوختن موتور عدم تعمير موتور معيوب و جايگزيني آن با موتور جديد توصيه ميشود