کنتورهای چندتعرفه
کد مطلب:  41
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

از 10 سال قبل بسياري از كشورها چه توسعه يافته وچه درحال توسعه روشهاي مختلفي را به كار گرفته اند تا
مصرف برق را با توليد آن هماهنگ و متناسب كنند. يكي از راه هاي رايج و مهم در اين كشورها به كارگيري كنتورهاي چند تعرفه است.
براساس بخشنامه شركت توانير از سال 86 همه مشركان جديد دركشور كنتورهاي چند تعرفه اي دريافت مي کنند.
بكارگيري اين كنتورها هم به نفع مصرف كننده و هم به نفع توليد كننده برق است. دليل مفيد بودن آن نيز اين
است كه به مصرف كننده امكان مديريت مصرف و كاهش هزينه برق و به توليد كننده امكان اعمال تعرفه هاي
مختلف در زمان هاي مختلف مصرف را مي دهد. در واقع توليدكننده خواهان حداكثر بهره برداري از سرمايه
گذاري در توليد برق است و درعين حال علاقه مند نيست كه همه توان توليد برق در يك دوره زماني كوتاه
مصرف شود در حقيقت مايل است كه در همه طول روز مصرف از روند متناسبي برخوردار باشد. اين كنتورها به
توليدكننده امكان مي دهد در زماني كه مصرف بالاست، تعرفه بالايي وضع كند تا مصرف متناسب شود و در
زماني كه مصرف پايين است تعرفه را كاهش دهد تا مصرف افزايش يابد. با اين كنتورها مصرف كننده نيز مي
تواند مصرف خود را در هر زمان كنترل و براي مصرف آن برنامه ريزي نمايد.
اين كنتورها هوشمند هستند و براساس برنامه اي كه به آنان داده مي شود مصرف را در بازه هاي زماني تعريف
شده ثبت مي كنند. دراين كنتورها مطابق جدول زير سه تعرفه اعمال مي شود.


بازه های زمانی

کم باری

میان باری

اوج بار

نیمه اول سال

12 شب تا 8 صبح

8 صبح تا 8 شب

8 شب تا 12 شب

نیمه دوم سال

9 شب تا 5 صبح

5 صبح تا 5 عصر

5 عصر تا 9 شب