ممیزی انرژی
کد مطلب:  37
نسخه چاپی
ارسال به دوستانمميزي انرژي به مجموعه اي از اقدامات جهت شناسايي و تعيين وضعيت موجود مصرف انرژي ساختمان يا واحد صنعتي و ارائه راهكارهاي مختلف جهت بهينه سازي مصرف انرژي گفته مي شود. به بيان ديگر مي توان مميزي انرژي را به انجام طبابت بر روي ساختمان و يا واحدهاي صنعتي تعبير نمود يعني با تشخيص دادن گلوگاههاي انرژي، راهكارهايي تجويز مي گردد كه به كمك آنها مصرف انرژي در حد نرمال و استاندارد قرار گيرد.
انجام مميزي انرژي بطور كلي شامل مراحل زير مي باشد:
1- بررسي روند مصرف انرژي كنوني 
2- به دست آوردن پارامترهاي انرژي 
3- تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده 
4- ارائه راهكارهاي بهينه سازي 

اهميت اجراي مميزي انرژي را مي توان از سه جهت مورد توجه قرار داد:
  • كاهش آلودگي محيط زيست
  • كاهش مصرف انرژي (با توجه به اينكه يارانه زيادي بابت انرژي در كشور پرداخت مي شود.)
  • كاهش هزينه براي كارخانه ها و ساختمانها