مدیریت مصرف
کد مطلب:  34
نسخه چاپی
ارسال به دوستان


مديريت مصرف به مجموعه اي از فعاليتهاي به هم پيوسته بين صنعت برق و مشتركين آن به منظور بهينه سازي و منطقي كردن مصرف برق گفته مي شود و هدف ان ايجاد كارايي بيشتر و صرف هزينه كمتر در مصرف برق است . بدين ترتيب هم عرضه كننده و هم مصرف كننده به سود بيشتري دست خواهند يافت .
بايد در نظر داشت با اتخاذ سياستهاي مديريت مصرف نبايد سطح زندگي و مطلوبيت مصرف را در مصرف كننده كاهش داد ، بلكه هدف حفظ سطح رفاه و زندگي با مصرف انرژي كمتر مي باشد . به عنوان مثال با اتخاذ سياستهاي مناسب در ساخت بنا و اجبار دولت در توليد وسائل كم مصرف برقي در كارخانجات ، نه تنها در سطح زندگي مصرف كننده كاهش به وجود نمي آيد ، بلكه در بلند مدت با پرداخت هزينه كمتري براي مصرف برق ، درآمد قابل دسترس وي افزايش يافته و به اين ترتيب بر سطح رفاه وي افزوده مي شود در اينجا است كه مفهوم مديريت مصرف با مفهوم صرفه جويي كه در ان سطحرفاه مصرف كننده كاهش مي يابد متفاوت مي گردد . مي توان گفت هدف از مديريت مصرف درست مصرف كردن است نه كم مصرف كردن. مديريت مصرف برق بر اساس اهداف تعيين شده براي آن به دو گروه زير تقسيم بندي مي شود :
1- مديريت مصرف برق در بخش مصرف (Demand side management)
2- مديريت مصرف برق در بخش توليد  (Supply side management)
راهكارهاي مديريت مصرف برق در سمت مصرف به سه دسته زير تقسيم مي شوند :
گروه اول _ روشهاي بدون هزينه مانند استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها .
گروه دوم _ روشهاي كم هزينه مانند تعمير و نگهداري وسايل, عايق كاري لوله ها و كانالها، اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش مصرف برق .
گروه سوم _ روشهاي پر هزينه. در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاهها ،
تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت امكان، دستگاههاي فرسوده را با دستگاههاي نو تعويض كرد يا دستگاههاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد.
ضرورت اعمال مديريت مصرف
دلائل عمده ايجاد جايگاه مديريت مصرف برق در سياست گذاري كلان كشور:
1- نياز به سرمايه گذاري سنگين در صنعت برق 
2- كمبود منابع مالي صنعت برق 
3- زمان بر بودن احداث تاسيسات آن 
4- نگرانيهاي شديد در خصوص آلودگي محيط زيست 
منافع حاصل از اعمال مديريت مصرف:
1) منافع ملي:
كاهش آلودگي زيست محيطي
جلب رضايت مشتركین
صرفه جويي در منابع 
2)منافع مشتركين:
ارتقاء كيفيت و نگهداري تجهيزات
ارتقاء كيفيت سرويس و خدمات دريافتي
كاهش هزينه ها 
3)منافع صنعت برق:
بهبود بهره برداري و راندمان
كاهش هزينه هاي توليد