خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان
کد مطلب:  220
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

صدور صورتحساب المثنی ( تک فاز- سه فاز- دیماندی)

صدور صورت حساب خارج از برنامه قرائت و به در خواست مشترک (تک فاز – سه فاز)

تغییر نام مشترک (تک فاز – سه فاز)

فروش انشعاب (تک فاز – سه فاز – دائم – موقت )

تغییر در مشخصات انشعاب ( کاهش یا افزایش – تفکیک یا ادغام انشعاب تک فاز – سه فاز)

قرائت و چاپ و توزیع صورتحساب در دفاتر ICT روستایی