خاموشی ها
کد مطلب:  212
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

محل خاموشی

هدف از اعمال خاموشی

ساعت وصل

ساعت قطع

تاریخ

روز

ردیف

یک شنبه

1

دوشنبه

2

سه شنبه

3

بند امان-توانه -برزول تعویض مقره 12 9 93/08/21 چهار شنبه

4

پنج شنبه

5