خاموشی های با برنامه
کد مطلب:  151
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

جدول خاموشی های با برنامه – مدیریت برق اسدآباد

ردیف

روز

تاریخ

زمان  قطع

زمان وصل

هدف از اعمال خاموشی

آدرس محل های خاموشی

1

شنبه
1394/5/3

09:00

14:30

تعمیر پیشگیرانه جهت تأمین برق مطمئن و پایدار

روستاهای بادخوره و مزرعبید و اراضی روستاهای مذکور
2 یکشنبه 1394/5/4 09:00 14:30

تعمیر پیشگیرانه جهت تأمین برق مطمئن و پایدار

روستاهای چارق ، چنار علیا ، پیرملو و محمدآباد و اراضی روستاهای مذکور - گردنه چهاردولی

3

دوشنبه 1394/5/5

09:00

14:30

تعمیر پیشگیرانه جهت تأمین برق مطمئن و پایدار

روستاهای نجف آباد و اراضی روستای مذکور
4 سه شنبه 1394/5/6 09:00 14:30 تعمیر پیشگیرانه جهت تأمین برق مطمئن و پایدار روستاهای گنبله و اراضی روستای مذکور
5 چهار شنبه 1394/5/7 09:00 14:00 تعمیر پیشگیرانه جهت تأمین برق مطمئن و پایدار اراضی قادر آباد
6 پنج شنبه 1394/5/8 09:00 13:30 تعمیر پیشگیرانه جهت تأمین برق مطمئن و پایدار اراضی خاکریز