اطلاعیه مربوط به مصاحبه استخدامی
کد مطلب:  382
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

قابل توجه داوطلبانی که براسا س اطلاعیه مورخ 97/11/24سازمان سنجش ،جهت دعوت به مصاحبه معرفی شده اند:

1-بمنظور تکمیل مدارک مربوط به وضعیت علمی ومهارتی اصل مدارک خود را براساس آیتم های مشخص شده در  جدول ذیل تکمیل و در تاریخ های تعیین شده به این شرکت تحویل نمایید :

رديف

شاخص

1

مقالات مرتبط با رشته تخصصي در مجلات ISI معتبر

2

مقالات مرتبط با رشته تخصصي در مجلات علمي و پژوهشي و بين المللي غير ISI

3

مقالات در كنگره هاي داخلي و خارجي معتبر

4

میزان تسلط به زبان انگلیسی

5

ارتباط كارآموزي يا كارورزي با صنعت آب و برق

6

تجربه كاري در زمينه رشته تحصيلي و يا همكاري در پروژه هاي اجرايي

7

دوره هاي آموزشي مرتبط با رشته شغلي يا تحصيلي

8

آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي

9

افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری و جشنواره ملی ، ثبت اختراع مرتبط و...


2-تاریخ تحویل مدارک به تفکیک رشته های شغلی بشرح ذیل می باشد:


رشته شغلی

زمان تعیین شده جهت تحویل مدارک

نفرات مربوط به مشاغل مالی ،اداری،روابط عمومی و حراست

دوشنبه مورخ 29/11/97

نفرات مربوط به مشاغل مهندسی

سه شنبه مورخ 30/11/97

نفرات مربوط به مشاغل تکنسینی

چهارشنبه 1/12/97

نفرات مربوط به مشاغل مشترکین

پنجشنبه 2/12/97تذکر: بمنظور رعایت نظم ودقت درانجام امور مدارک را در تاریخ های تعیین شده تحویل نمایید.

رديف

شاخص

1

مقالات مرتبط با رشته تخصصي در مجلات ISI معتبر

2

مقالات مرتبط با رشته تخصصي در مجلات علمي و پژوهشي و بين المللي غير ISI

3

مقالات در كنگره هاي داخلي و خارجي معتبر

4

میزان تسلط به زبان انگلیسی

5

ارتباط كارآموزي يا كارورزي با صنعت آب و برق

6

تجربه كاري در زمينه رشته تحصيلي و يا همكاري در پروژه هاي اجرايي

7

دوره هاي آموزشي مرتبط با رشته شغلي يا تحصيلي

8

آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي

9

افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری و جشنواره ملی ، ثبت اختراع مرتبط و...


 

اطلاعیه مربوط به مصاحبه استخدامی

قابل توجه داوطلبانی که براسا س اطلاعیه مورخ 24/11/97 سازمان سنجش ،جهت دعوت به مصاحبه معرفی شده اند:

1- 1-بمنظور تکمیل مدارک مربوط به وضعیت علمی ومهارتی اصل مدارک خود را براساس آیتم های مشخص شده در جدول ذیل تکمیل و در تاریخ های تعیین شده به این شرکت تحویل نمایید :

2-

3-

4-

5-

6- 2-تاریخ تحویل مدارک به تفکیک رشته های شغلی بشرح ذیل می باشد:

رشته شغلی

زمان تعیین شده جهت تحویل مدارک

نفرات مربوط به مشاغل مالی ،اداری،روابط عمومی و حراست

دوشنبه مورخ 29/11/97

نفرات مربوط به مشاغل مهندسی

سه شنبه مورخ 30/11/97

نفرات مربوط به مشاغل تکنسینی

چهارشنبه 1/12/97

نفرات مربوط به مشاغل مشترکین

پنجشنبه 2/12/97

تذکر: بمنظور رعایت نظم ودقت درانجام امور مدارک را در تاریخ های تعیین شده تحویل نمایید.