برق غیر مجاز
فرم ارسال گزارشات مردمی از برق های غیر مجاز و دستکاری کنتور

  مشخصات اعلام کننده
نام و نام خانوادگی
 
شماره تلفن همراه / ثابت
 
  مشخصات
نام و نام خانوادگی
 
نام شهرستان *
 
آدرس محل *
 
نوع درخواست
برق غیر مجاز (سرقت برق)  دستکاری لوازم اندازه گیری  سایر موارد   
توضیحات
 
مستندات پرونده

[ gif , jpg , png , pdf , zip ]
 در صورتیکه مستنداتی از قبیل عکس و .... موجود است آنرا پیوست نمائید.